Madison School Serveis Lingüístics S.L.

L’ús d’aquest lloc web, www.madisonidiomes.com, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.madisonidiomes.com sent el seu titular Madison School Serveis Lingüístics S.L. amb CIF B62537634.

Madison School Serveis Lingüístics S.L. està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets  Digitals.

– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

 

En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, Madison School Serveis Lingüístics S.L., l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni al omplir el nostre formulari, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Madison School Serveis Lingüístics S.L.

 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i les de limitació i portabilitat al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Madison School Serveis Lingüístics S.L. situada a Crta. Manresa, 15, 08241, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a madison@madisonidiomes.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Madison School Serveis Lingüístics S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Madison School Serveis Lingüístics S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a Madison School Serveis Lingüístics S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Madison School Serveis Lingüístics S.L. que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Madison School Serveis Lingüístics S.L. perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Madison School Serveis Lingüístics S.L. a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Madison School Serveis Lingüístics S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l’informem que Madison School Serveis Lingüístics S.L. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Madison School Serveis Lingüístics S.L., no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Madison School Serveis Lingüístics S.L. no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madison School Serveis Lingüístics S.L. per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

 

 

Crèdits del website          

Madison School Serveis Lingüístics S.L.

© Dret de propietat i copyright

Madison School Serveis Lingüístics S.L.

B62537634

madison@madisonidiomes.com

Crta. Cardona, 15

08241  Manresa    Barcelona   ( Spain)

Telf. 938722922